هدف نهايي:

دستيابي دانش آموز به حيات طيبه بر مبناي فطرت توحيدي خويش است.


نقش مدرسه:

زمينه سازي و تلاش در جهتخود شناسي و در نتيجه خوديادگيرنده شدن دانش آموز براي خود راهبري در طول زندگي مي باشد.

مدرسه ضمن تلاش براي آشنايي با فرهنگ ملّي و مذهبي و تثبيت و توسعه ي آن، زمينه ساز پذيرش مسئوليت يك شهروند جهاني براي دانش آموز است.


 
 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.